Art. 1 defenities

Opdrachtnemer is Allcom internetdiensten, Harderhaven 40, 3898 LN, Zeewolde of haar rechtsopvolgers, hierna te noemen Allcom. Opdrachtgever is degene die participeert op de site verpakkingsmaterialen.nl. Prijs is de door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen geldelijke tegenprestatie voor de door opdrachtnemer te leveren diensten.


Art. 2 toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Allcom en op alle uitgebrachte offertes. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij op schrift zijn gesteld en door beide partijen zijn ondertekend. Indien de opdrachtgever of derden eveneens gebruik maken van algemene voorwaarden die (op een onderdeel) strijdig zijn met deze voorwaarden dan prevaleert deze algemene voorwaarden (op strijdige onderdeel).


Art. 3 deelname

Deelname komt tot stand door betaling van het gestelde bedrag per vestiging. De opdrachtgever accepteert de deelname onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden welke een onlosmakelijk deel uitmaken van deelname. De opdrachtgever verklaart bij bevestiging deze voorwaarden te kennen en te accepteren. De opdrachtgever ontvangt ter bevestiging een factuur.


Art. 4 geldigheid

Deelname is geldig voor de aangegeven termijn van 1 jaar. Verlenging verloopt automatisch voor telkens een minimale duur van één jaar. Deelname geldt voor alle verpakkingsmaterialen van opdrachtnemer. Wanneer onverhoopt foutieve informatie op verpakkingsmaterialen.nl van een advertentie staat vermeld kan opdrachtgever daar melding van doen, echter kan opdrachtgever nimmer Allcom hiervoor aansprakelijk stellen.


Art. 5 betaling

Ter bevestiging van deelname ontvangt de opdrachtgever een deelnamefactuur met daarop: de gegevens opdrachtgever, datum van bevestiging, wanneer van toepassing aantal vestigingen, klantnummer, factuurnummer, datum en de prijs. Binnen de aangegeven termijn dient de betaling te worden voldaan op rekeningnummer 55.88.23.866 t.n.v. Allcom te Harderwijk. Indien betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen achterwege blijft dan is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd aan Allcom van 15% over het alsdan openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever nalatig is in de betalingsplicht jegens Allcom en zij de vordering ter incasso uit handen moet geven aan de gerechtsdeurwaarder, dan zijn alle kosten voor rekening van de boeker.


Art. 6 opzegging

Opzegging is mogelijk tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vooraf betaalde termijn. Dit dient schriftelijk te geschieden.


Art. 7 overmacht

Allcom houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmachtsituaties. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de dienst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Allcom niet vermeden kan worden en zij niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen. In dat geval is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de dienst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat Allcom in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.


Art. 8 toepasselijk recht en bevoegde Rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de boeking aangegaan met Allcom is het Nederlands Recht van toepassing.